English - norsk
Expressions, translator traps, differences in usage - Uttrykk, oversetterfeller, formuleringsforskjeller
An event took place - Det skjedde en hendelse, det skjedde noe


Bubble flow can be controlled - Boblestrømmen kan kontrolleres
Hydrogenation was performed - Hydrogeneringen ble utført
Open valve to direct hydrogen flow into the chamber - Åpne kranen for å dirigere hydrogenstrømmen inn i kammeret
The use of - Bruk av C
Use of D has this effect - D har denne virkningen
figures 1 to 3 - figur 1 til 3
at different times - ved forskjellig tidspunkt
Fear leads to the secretion of adrenaline - Frykt fører til utskilling av adrenalin
sulfates used as raw materials - sulfater som brukes til råmaterialer
the oldest pictures ever found - de eldste bildene som noen gang er funnet
halogen atom, antigen molecule - halogenatom, antistoffmolekyl
heated to 400 °C for 70 seconds - varmebehandlet ved 400 °C i 70 sekunder
at a temperature of 400 ºC - ved 400 ºC
in either A or B - enten i A eller B
one or both of A and B - enten A eller B eller begge/begge to/begge deler
The signal can be output even when A, B and C is selected - Signalet kan sendes ut selv om A, B eller C er valgt
You can choose between A, B or C - Du kan velge mellom A, B og C
as a function of - som funksjon av
Sodium hydroxide was added to water - Vann ble tilsatt natriumhydroksyd
phosphatidyl serine binding proteins - proteiner som binder fosfatidylserin, fosfatisdyserinbindende protein
optimum peat moisture level - optimal fuktighet for torven, det optimale fuktighetsnivået for torven
A with n units rating - n enheter(s) A
peptides derived from bacterial proteins - peptider fra bakterieproteiner
receptor-mediated endocytosis - reseptorendocytose, reseptor-endocytose
endocytosis-mediated recycling - endocytoseresirkulering, endocytose-resirkulering, resirkulering ved endocytose
titrated with x to an y endpoint - titreres med x med y som indikator
time is an important parameter in a biological reaction - tiden er en viktig faktor i biologiske reaksjoner
this can be done in various ways, including this and that - dette kan gjøres på forskjellige måter, blant annet denne eller denne
the first or second items - den første eller andre tingen
high temperatures/concentrations etc. - høy temperatur/konsentrasjon etc.
make sure to do this so that you can achieve that - sørg for å gjøre dette, slik at du kan oppnå det der
The monks are grey and they have big mantles - Munkene er grå, og de har store kapper
in figure 8, a curious thing is shown - på figur 8 vises en merkelig ting
like in the first case, the thing that happens is - som i det første tilfellet er det som skjer at
The synthesis can conveniently be carried out by - Det er praktisk å utføre syntesen med
calcium long chain alkyl Mannich-phenate - langkjedet Mannich-kalsiumalkylfenolat

%, v/v - volumprosent
%, w/w - vektprosent
2nd harmonic - andreharmonisk, andreharmonisk svingning, første overtone
abrasion resistent - slitesterk
abutment - kontaktflate, tapp, hake
accommodate - kunne ta opp, ha plass til
acquisition time - opptakstid
active site - aktiv posisjon, aktiv gruppe, aktiv enhet
acylate - acylere
adherent to - sitter fast i
adjacent - inntil, nabo-
administrable - administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for medikamentell innføring, som kan brukes
medisinsk, som kan føres inn i kroppen, for innføring i kroppen
administrable media - media som kan føres inn i kroppen, medisinsk/medikamentell bærervæske
adverse effects - skadevirkninger
aftermarket - reservedeler
agarose gel retardation assay - retardasjonstest med agarosegel, vandringstest med agarosegel
agglomeration - agglomerasjon, sammenhoping, sammenklumping
air trap - luftlomme (støping)
airway bill - luftfraktbrev
alcohol foam - alkoholskum
alimentary factors - ernæringsfaktorer
all-day sucker - kjempekjærlighet på pinne
allogenic - fra et annet individ
alveolar space - alveolene
alveolocapillary unit - alveolene med kapillærårer
ambient conditions - forhold som hersker i omgivelsene, romtemperatur, -trykk og -fuktighet, ambiente forhold/betingelser
ambient shipment - frakt ved romtemperatur
aminoglycoside antibiotic - aminoglykosidisk antibiotikum
amino nucleophile - nukleofilt amin
angiotensin converting enzyme - angiotensinkonverterende enzym
antialiasing - kantutjevning
antigen presenting cell - antigenpresenterende celle
antisense - ikke-kodende (arvestoff)
antistatic wrist strap - antistatisk armbånd
aperture - åpning, blenderåpning, apertur, blende
application - system, formål, bruksområde, påføring, applikasjon
aqueous hydrochloric acid - saltsyre
aquifer - vannførende geologisk lag
arbitration tribunal - (jur.) voldgiftsretten
arthritis - artritt (ikke leddgikt)
arterial sheath - arterieskjede
as a result of this - derfor
as-cast - råstøpt
aspirate - suge inn, suge ut, ta ut, trekke ut, tømme
as received - ubehandlet
assess - anslå, evaluere, vurdere, undersøke, teste
ASTM - American Society for Testing & Materials
atelectasis - lungekollaps, lungesammenfall
athymic mouse - brisselløs mus
at its sole option - etter eget skjønn
attenuator - dempeledd
autologous - fra det samme individet
autothermal - adiabatisk, autoterm
auxiliary power - hjelpestrøm, supplerende strøm/kraft
auxiliary system power connection - tilkobling til hjelpestrøm fra strømforsyningen i systemet/maskinen
back annealing - tilbakegløding
backbone - ryggrad, stamme, stamnett
backbone polymer - backbonekjede-polymer
back panel cover - kortplassdeksel, dekkplate
bacteremia - bakteremi
baffle - hindre, lede
baffle plate - ledeplate
bagging - svøping, sekkefylling
barg - barg (trykk)
baseline - grunnlinje
baseline value - grunnverdi
basement membrane - basalmembran
base mould - bunnform
batch number - leveransenummer, forsendelsesnummer, forsendelse nummer
bead - kule, mikrokule, mikrosfære, nodul, knoll, perle
behenic acid - dokosansyre
bed - seng, lag
bevel gear - konisk tannhjul
billet - støpeemne
bimodal - på to måter, med to topper, målepunkter e.l.
biocide - generell gift
biocompatible - vevsvennlig
biodistribution - vevsfordeling
birth defects - fosterskader
biscuit - kjeks, medaljong
blank - arbeidsstykke, emne, referanse, standard
bleed stream - tappestrøm
blister card - brett, pillebrett
blood meal - blodmel
blood pool - blodmasse, blodbanene
blue stain - blåvedsopp
bonding agent - heftemiddel, klebemiddel
boom - lense (også)
bowel habit - avføringsmønster
branding - merkeprofilering
breakaway coupling - kobling som løsner ved rykk
break-in - første, begynnende, initial-
break through pressure - gjennombruddstrykket
breathhold - holde pusten, fase hvor en person holder pusten, pausen mellom inn- og utånding
broadening - (spektr.) forbredning
bromoethane - brometan
bronchodilator - bronkodilator
bubblepack film - blisterpakning
buccal tablet  - bukkal tablett
bulk density - gjennomsnittstetthet, tettheten av det hele, porøs tetthet
bulk phase - massiv fase
bulk quantities - større mengder, engros, bulk
bulking agent - fyllmiddel
bullet tank - bullettank
bullheading - innpumping ved høyere trykk enn i den oljeførende formasjonen
bull plug - rørplugg
bundled - sammensatt, buntet
bumper beam - støtfangerbjelke
bus articulation - belggummi
by the hour - i time etter time, fra time til time, til timepris
cachectic - fysisk nedbrutt, avkreftet
caching - hurtiglagring, RAM-lagring, caching
caking - sammenkitting
caliper - gaffel, krumpasser
calmodulin - kalmodulin
camphene - kamfen
canonicalization - kanonisering
capsular serogroup polysaccharide - serogruppebestemmende kapselpolysakkarid
carbon centered radicals - karbonsenterradikaler
cardiovascular disease - hjerte- og karsykdom
carpetbacking - teppebunning
carragheenan - karragenan
case-control study - kontrollstudie, -undersøkelse
case record - journal
cash flow - nettoinntekt, nettoprofitt, profittstrøm, cash flow, ikke kontantstrøm, vær så snill!
catalytic surface - katalytisk flate, lokasjon, region, sone, sektor, domene
centre frequency - toppfrekvens
centre of excellence - kompetansesenter
ceramic boiling aids - kokesteiner
charge - lade, fylle, ladning, fylling, fyllingsgrad, lass
charge-coupled device - lysfølsom krets, instrument med lysfølsomme kretser, CCD
chelated - chelatert
chelant - chelatdanner
chelating group - chelatdannende gruppe, chelatdannergruppe
chemical inventory - stoffkartotek
chemokine - kjemokin
chemotrypsin - kymotrypsin
chickpea flour - kikertemel
chi-square test - khi²-test
chitosan - kitosan
chloromethane - klormetan
cholanic acid - kolansyre, 4-(perhydro-1,2-syklopentanofenatren-3'-yl)-valeriansyre
cholecystectomy - kolecystektomi, fjerning av galleblære
chromosomal aberration - kromosomavvik
cilantro - koriander
citraconic acid - metylmaleinsyre
citrate - citrat
citrimid - citrimid, heksadekyltrimetylammoniumbromid
clarified oil - renset, klaret olje
classification - klassifisering, klasse, inndeling, sortering, rangering, gradering
clastogenic - klastogen, spalter opp arvestoff
cleaning pad - renseklut, rensefilt
clinical rebound - klinisk "rebound"
clinician - kliniker
clip door - tersdør
cloud point - blakningspunkt
clove oil - nellikolje
CNS - (med.) sentralnervesystemet
coalescence - sammenløping, partikkelvekst, koalescens
coating agent - drageringsstoff
co-culture - samkultur, dyrke sammen
collard - grønnkål, collard-grønnkål
collect - ta vare på, samle, samle opp, fange opp, oppfange, ta ut, fjerne
combined cycle power plant - gass-/dampkraftverk
commitment - (økon) satsning, strategi, engasjement
community nurse - hjemmesykepleier
community setting - i hjemmesykepleien
compact - (n) plugg, klump, brikett
compartment - kammer, avlukke, cellegruppe, cellepopulasjon
complexation - kompleksdannelse
comprise - innbefatte, omfatte, inneholde, innebære, være, utgjøres av
comproportionation - medproporsjonering
concavity diffraction grating - konkavitetsdiffraksjonsgitter
condenser - kondensator, kjølerør
condiment - smakstilsetning, kryddersaus
condition - betingelse, forhold, lidelse
cone top bottle - spisspatron
conflicts and claims - (jur.) konflikter og krav, tvist
confluence - konfluens, fullt dyrkingsareal
conformational epitope - konformasjonsepitop, konformasjonell epitop
conjunctival chemosis - ødem i konjunktiva, konjunktivalt ødem
constant mesh gear - tannhjul med konstant inngrep
constituency - valgkrets, kundekrets
containing - som inneholder, -holdig
continent - tett, kontinent
contingency analysis - eventualitetsanalyse
co-occur - opptre samtidig, oppstå samtidig, opptre i forbindelse med hverandre
cooled by forced water circulation - kjølt med kjølevannspumpe
co-pending application - søknad som er til behandling sammen/samtidig med denne
cooperate - samarbeide, passe sammen, stikke inn i
cordierite - kordieritt
coronary - koronar, kransarterie-, hjerte-
coronary artery bypass grafting - "koronar bypass"-operasjon
corporate holdings - bedriftens aktiva
corrosion rate - korrosjon
co-solvent - annet løsningsmiddel, tilblandet løsningsmiddel, løsningsmiddel som brukes sammen med et annet
co-stimulatory signal - medvirkende stimulanssignal
counter ion - motion
coupling constant - koblingskonstant
coupling loop - koblingssløyfe
court clerk - rettsbetjent
cracked stock - krakkolje
cranial lung - lungetoppen
crash box - støtboks, støtabsorberende front
crimped-on septum seal closure - påkrympet plasthinne
crosslinking agent - fornetningsmiddel
cross-polarisation - overført/forplantet polarisasjon, polarisasjonsoverføring
cross-reactivity - ikkespesifikk reaktivitet, utvidet reaktivitet, allmen reaktivitet, tverr-reaktivitet
cross-relaxation - overført/forplantet relaksasjon, relaksasjonsforplantning
cross-resistant - tverr-resistent, multiresistent, motstandsdyktig mot en hel gruppe av medikamenter
crude gathering system - oppsamlingssystem for råolje
crushing strength - trykkfasthet
cryogen - kuldemedium
cryogenic - kryogenisk, kulde-, nedkjølt, kjølt med kondensert gass
cryogenic bath - kuldebad
cryogenics - kuldeteknikk, kryogenikk
CSF - cerebrospinalvæske
curse a blue streak - utgyte en hurtig og tilsynelatende endeløs strøm av banneord
cutaway - åpen, med dekselet fjernet
cutoff, cut-off frequency- grensefrekvens, frekvensgrense
cuvette - kyvette
cycle - syklus, kretsløp, gjennomløp
cyclic compound -.ringformet forbindelse
cyclin - syklin
cyclohexane - sykloheksan
cytokine - cytokin
debtor in possession - debitor med rådighet/rett
decubital gangrene - trykk-sår med nekrose
deep bed filter - dypt filter, dyp filterseng, filter med dyp filterkake
dedicated - spesialisert, spesiell, reservert, engasjert
deionized - ionebyttet
deliver - levere, tilføre, forsyne, mate
delivery line - tilførselslinje, forsyningslinje, matelinje
demix - separere, utskille, avblande
de novo - igjen, om igjen, om noe som vender tilbake, dukker opp igjen
depth-of-field - dybdeskarphet
derived from - fra, utvunnet av, avledet av
design - konstruksjon, formgivning, konstruere, formgi
desquamation - avflassing
developing solvent - mobilfase (kromatografi)
developmental toxin - fostergift
device - instrument, innretning, utstyrsenhet, utstyr
Dewar - kjøleenhet, dewar-flaske, vakuumisolert flaske
diagnostic imaging agent - bildediagnostisk middel, diagnostisk avbildningsmiddel
diathermia - diatermi
dichloroacetic acid - dikloreddiksyre
die casting - presstøping, kokillestøping
diglyme - dietylenglykoldimetyleter
dihydric - toverdig, tobasisk
dip coating - dyppeovertrekking, dypping
DIP joint - distalt interfalangledd
director of nursing - sjefssykepleier
disclose - (jur.) legge fram
disflange - hekte av, koble fra
disorganised schizophrenia - hebefren schizofreni
disorientation - nedsatt orienteringsevne
dispenser - tappeanordning, fylleanordning
disposable container - engangsbeholder
disposal - kassering, kasting, avhending, fjerning, uskadeliggjøring, destruksjon
disseminated - utbredt
dissipation - spredning, tap, spredningstap, fortynning, dissipasjon
dowel pin - styrepinne
downhole - i/nede i brønnhullet
drainage - avrenning
drawable - trekkbar
dressing - forbinding
driver - sjåfør, styreprogram, driver
drop-seat underwear - combination, kombinersj
drop shift - fallforskyvning
drum - fat, tønne
dry break interlock coupler - kobling med lekkasjelås
dry cleaning fluid - rensevæske
dry-gulch - drepe i bakholdsangrep
duty packaging - standardemballasje
dynamic flow data - dynamiske strømningsdata
dyspareunia - dyspareuni, smerter ved samleie
dystocial - vanskelig, dystokial
easy chair - godstol
eccentric pin - eksenternål
economizer - varmeveksler
edgeblending - kantblanding
editor - redaktør, redigeringsprogram, -modul, endringsprogram, -modul
efflux - utstrømning, utflod
elective surgery - planlagt operasjon/kirurgi
electrical oil - isolerolje
elegibility - inkluderbarhet (testing)
elicit - stimulere til, fremkalle
elixir - tinktur
ellagic acid - alizaringult, elagostasin, gallogen, lagistase
embolism - emboli, blodpropp
emergency - beredskaps-, nød-
encapsulation mould - overform, dekningsform
end-tidal - utåndings-
end to end - total, full
endometrium - livmorslimhinnen
endpoint assay - kvantitativ analyse
engage - gripe, gripe an, komme i kontakt, forbinde, feste, tilkoble
engineering - ingeniørkunst, teknikk, teknisk arbeid, arbeid
engineering controls - tekniske vernetiltak
enumerated - nummerert, generell
envelope - konvolutt, omslutningskurve, omriss(kurve)
envelope detection - deteksjon utfra omslutningskurven
environmental fate - mobilitet, nedbrytbarhet, akkumulering i miljøet, miljødestinasjon
envisage - forespeile, fremstille, forestille seg, stille i utsikt
epichlorohydrin - epiklorhydrin, 2-klor-1,3-epoksypropan
equation - likning, formel
equitherin - ekviterin
erector set - meccano-sett
eschar - eschar, brannskorper, etseskorper
essential prescribing information - grunnleggende kliniske opplysninger
event - hendelse, episode, ting
excellence - kompetanse, profesjonalisme, perfeksjonisme
excipient - hjelpestoff
exhibit - (jur.) bilag, vedlegg
expander - ekspansjonskammer, turbin
expansion slot - kortplass
external phase - fase-kontinuerlig
extreme dead centre - dødt ytterpunkt
extruder - profilpresse
ex vivo - utenfor kroppen
event loop - handlingsløkke
face shield - ansiktsvern
fast bonding - hurtigherdende
fatty amine - fettamin
feature - trekk, egenskap, detalj, ting
feed flow rate - tilførsel, -tilførsel
feed gas - inntaksgass, råstoff
feed stock, feedstock - råmateriale
field service - lokal service, oppsøkende service
feeder dump - drivstofftømming, drivstoffdumping
fetal alcohol syndrome - det føtale alkoholsyndromet, medfødte alkoholskader
fewmets - viltmøkk
filter bed - filterseng, filteret
filter device assembly - filtreringsoppsats
finished oil - raffinert olje
fire space - brannrom
fistulectomy - fjerne fistel
flange - ribbe, flens, kant, krave, fals, rand
flash - avgasse, suge ut/inn, hurtigfordampe
flashable memory - oppdaterbar hukommelse
flash dry - hurtigtørke
flash separator - trykkfallseparator, flash-separator
flask - flaske, kolbe
flexible modulus - bøyningsmodulus
flexible strength - bøyningsstyrke
flip angle - (MRI) flippvinkel, vippevinkel,
flocculation - flokkulasjon, sammenklumping, utfelling
flood - oversvømme, pumpe inn, sprøyte inn
flow chart - prosessdiagram
flow cytometer - væskestrømcytometer
flow rate - væskestrøm, væskehastighet, fluidstrøm, fluidhastighet, strømningshastighet
fluid - fluid, væske eller gass, væske
fluid bed reactor - fluidiseringsreaktor
fluidised bed - fluidisert seng
fluoboric acid - tetrafluoroborsyre
fluorescent-labelled - fluorescensmerket
fluxing oil - fluksolje
fly - flue, svinghjul
foamed injection moulding - sprøytestøping med skum
foam extender - skummemiddel
forced air flow - mekanisk, motorisert luftsirkulasjon
forced water circulation - vannpumpe, kjølevannspumpe, mekanisk, motorisert vannsirkulasjon
frame bones - skjelettbein, skjelettknokler
free induction decay - FID, dempet fri induksjon
fumed silica - høydispers kiselsyre, høydispers silika
the fungi - soppene, soppen
full-scene antialiasing - kantutjevning over hele scenen
Furacyn - Furacin
furnace oil - fyringsolje
furnace refractories - ovnsforing
fused rings - (kjem.) kondenserte ringer
galactorrhoea - sykelig/patologisk melkeproduksjon
gap junction - intercellulær port
gap opening - spaltebredde
gas displacement pump - gassfortrengningspumpe
gating - synkronisering, utløsning, trigging
gating by ECG - EKG-utløsning, EKG-utløst system, EKG-synkronisering, EKG-synkronisert system
gauntlet - mansjetthansker, vernehansker
gavage - sonde, drypp, ventrikkeldrypp
gear rack - utvekslingsoppsats
generated sales - noterte salgstall
generic - ikke merkevare
gentisic acid - 2,5-dihydroksybenzosyre, gentisinsyre
gerbil - ørkenrotte
ghosting - falsk ekko
GI - (med.) gastrointestinal
give notice of termination with a view to tenant vacating the premises - si opp en leieavtale til opphør og fravikelse
glacial acetic acid - ren eddiksyre, eddiksyre, iseddik
gladhand - pneumatisk/hydraulisk kobling
glass frit - sintret glass0
glass vial - glass
gold piece - gullstykke
go public - børsnoteres
governed and construed - reguleres og fortolkes
grading - findeling, gradering, stilling
graft - pode (også kjem.), transplantere
graft failure - avstøtning
gram-negative - gram-negativ
grease gun - smørepistol
grid iron - jernrist, jerngitter, gitterjern
grit blasting - sandblåsing
growing - vekst, voksing
guide - styreskinne, styrekant, ledeskovl, skinne, fører, styring
guiding strip - styrespor, styrehull
haemorrhagic - blødende
half-face - halvmaske
half-face filter respirator - filterrespirator, halvmaske
half-height line width - linjebredden ved halve topphøyden
harvest - høste, ta ut, ta
head- and tail pulley - driv- og endetrommel
headspace - tomrom/rom/luft over væske/væskeflate/spesifisert innhold, luft/gass/tomrom i flaske/glass/beholder
heat recovery exchanger - varmeveksler
heat rejector - varmeavgiver
heat transfer coefficient - varmetransportkoeffisient
helicity - helisitet, hvilken vei lyset dreier
heterogenous phase composition - faseheterogen sammensetning
highly flammable - meget brannfarlig
high on the hog - rik og velnært
high pass filtration - høypassfiltrering
hog - gris, motorsykkel
holding - oppbevaring, reservoar
hold-up - opphold, retensjon, noe som blir holdt tilbake
horizontal boarding - liggende kledning
horse mackerel - taggmakrell, hestemakrell
hydraulic power pack - hydraulisk drivaggregat
hydrogen transport membrane - hydrogentransporterende membran, hydrogenmembran
hydrotreated - hydrogenbehandlet
hyperfine splitting constant - hyperfinstrukturkonstanten
hyperresponsiveness - (med.) hyperresponsivitet, overfølsomhet
hypertrofic germinal centra - forstørrede kimsentre
hyporesponsiveness - svekket T-cellerespons
IARC - International Agency for Research on Cancer - det internasjonale kreftforskningsinstututtet
immediate area  - umiddelbar nærhet
immunoassay - immunologisk analyse
immunological memory - immunologisk minne
immunopotentiator - immunmodulator, immunmodulerende substans
immunosuppressed species - art med undertrykt immunsystem
impact wall - kollisjonsflate, støtflate
independant inventive merit - ny
induce - indusere, fremkalle, utløse, stimulere, stimulere til
induration - herding, forherdning
inert gas welding - dekkgassveising
initiate - utløse, sette i gang, starte opp
injection moulding - sprøytestøping
inlet - innløp, inngang, inntak
inlet port - innløpsport, inngang
in-line - i prosesslinjen
inoculum - inokulum
in register - på linje
insert moulding - støpekjerne
in situ - på stedet, der den er, i kroppen, inne i kroppen
instillation - inndrypping, instillasjon
inspiratory tidal volume - innåndingsvolum
insurance adjusters - takstmenn
integral - integral, sammenhengende, helhetlig
integrity - intakthet
integrity packaging - forseglet emballasje
inter alia - blant annet
intercept - avskjære, avlytte
interfacial - interfasiell, i interfase(n), på/i (fase)grensen, mellom, mellomliggende, i grenseskiktet
interfacial tension - grenseskiktspenning
interference fit - interferenskobling, interferenssammenføyning, krympekobling, krympesammenføyning
interleave - interfoliere, interfoliering, blande, stokke, alternere, samkjøre
interlocking - som passer inn i hverandre
internal phase - fase-dispers
interoperability - kompatibilitet, samspillsevne, driftskompatibilitet
inter-scan delay - skanneintervall
intra-abdominal infection - intraabdominal infeksjon, infeksjon i bukhulen
intraperitoneally - under bukhinnen, intraperitonelt
intraventricular septum - ventrikkelskillevegg
inventory - forråd, kartotek, innhold, mengden av råvare som bearbeides eller befinner seg inne i en apparatur i øyeblikket
inventory cycle - vedlikeholdsprogram (prosess)
in vitro - i glass, i ikke-levende medium, eksperimentelt, i laboratoriet, utenfor kroppen
in vivo - i levende vev, i kroppen
iodinated - jodert
iodopentane - jodpentan
ion exchange resin - ionebytterresin
iris - regnbuehinne, irisblender
iritis - irisbetennelse, iritt
irrigation - irrigasjon, skylling, utskylling, tarmutskylling
ischemia - iskemi
isotonic - isoton
i.v. - intravenøs
jacket - kappe
joint space narrowing - leddhuleforsnevring
keep - holde, beholde, oppbevare
kelly - drivrør
keyseat - slitasjefure
kit - sett, utrustning, oppsats
kojic acid - 5-hydroksy-2-hydroksymetyl-4-pyron
labelled - merket, med merking, radioaktiv
ladle - øseovn, støpeskje
laitance - sementvelling
landfarming - biologisk rensing, biologisk avfallsbehandling
latency - ventetid
lead marker - blymerke (røntgen)
lead time - fullføringstid
lean - tynn, med lav konsentrasjon av
leaving group - gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon
lens suture - linsefeste, linsesutur
leptomeningea - de tynne hjernehinnene, de to tynne av de tre delene av hjernehinnen
level - nivå, høyde, plan, mengde, konsentrasjon
levelling compounds - avrettingskjemikalier
lever - vektarm
ligation - (med.) ligasjon, sammensying
link - sammenføyning, feste, sammenføye, koble sammen, sammenkobling, sammenbinding, binde sammen etc.
linker - forbindelsesledd, koblingsledd, bro
link structure - brostruktur
liquid cryogen - kjølevæske
liquid stop - væskelås
live steam - friskdamp
loading infusion - initialinfusjon
locus - lokasjon
log harvester - hogstmaskin
log skidder - lastebærer
loss - tap, spenningstap etc.
low density polyethylene - LD-polyetylen
low field machine - svakfeltmaskin
low molecular weight - lavmolekylær, lett
lumen - innsiden av et blodkar
lung congestion - lungeødem, vann i lungene
lyophilise - frysetørke
magnetic susceptibility - magnetiserbarhet
magnetic yoke - magnet-åk
magnetogyric ratio - gyromagnetisk forhold
main frame - chassis, understell, ramme
maintain - (med) vedlikeholde, opprettholde
maintain structural integrity - unngå skade
make-up - sammensetning, etterfylling
make-up water - tilsetningsvann, ekstra vann, vannreserve
maleimide - maleinsyreimid
manage - (med) kontrollere, håndtere
mapping - mapping, kartlegging, uttegning, dekoding, oversetting, projeksjon
marine diesel fuel - båtdiesel
marine oil - fiskeolje, skipsmotorolje
material - stoff, substans, materiale, produkt
material breach - vesentlig mislighold
material lock - stoffsluse, produktsluse, materialsluse
material use - materialformål, materialforbruk
matrix - matriks, underlagssubstans, det som omgir, ligger rundt noe, matrise
medronate - medronat, salt/ester av medronsyre, metylendifosforsyre, MDP
meglumine - metylglutamin, meglumin
meld line - smeltelinje
melt line - smeltelinje
member - medlem, ledd, element, funksjonselement
memory - hukommelse, IKKE minne
mesenteric - mesenterial
mesitylene - mesitylen, 1,3,5-trimetylbenzen
message spike - papirspyd
metal drawing oil - olje for trådtrekking
methotrexate - metotreksat
milling - knusing, maling, oppfresing, skraping
minimum ambient conditions - verst tenkelige forhold
mionimum burst pressure - minste sprengtrykk
mirror site - kopi av hjemmesider på en annen adresse
misting operation - arbeid med rykende kjemikalier
mixed conducting membrane - dobbeltledende membran, ione-/elektronledende membran, ione-/elektronmembran
modality - modalitet, metode
mode - tilstand, modus, mode, måte
mold and plunger press - stempelstøpepresse, stempelpresse med støpeform
monitor - overvåke, passe på, følge, ha tilsyn, inspektør, overordnede, leder, koordinator
morbus Crohn - Crohns sykdom
morpholine - morfolin, dietylenimid-oksyd, tetrahydro-1,4-isoksazin
moth bean - myggbønne, matkibønne
motion - bevegelse, sak, begjæring
mould marks - støpemerker
mould vent - lufteåpning
multicenter assay - multisentertest
multidirectional - flersidig
multidirectional valve - flersidig hane
multimodal - på flere måter, med flere topper, målepunkter etc.
multi port extruded profile - flerkammerprofil
multipseudomonal - multipsevdomonal
naso-pharynx - nesesvelget, nesesvelgrommet
near wellbore area - nærbrønnsone, nær hullet
necrotomy - nekrotomi, bortskjæring/fjerning av dødt vev
neuropathy target esterase - nevrotoksisk esterase
NFPA-National Frire Protection Agency - brannvernmyndighet i USA
nitric oxide synthase - nitrogenoksydsyntase
nitrogen centered radicals - nitrogensenterradikaler
non-infringement - (jur.) krenking av varemerker og/eller rettigheter
non-invasive - som ikke medfører fysisk inngrep, ikke-operativ, ikke-invasiv
non-Q-wave MI - myokardinfarkt uten Q-takk
notch - hakk, nutch, nutch-filter
nuclear imaging - kjernemedisinsk avbildning
nuisance dust - sjenerende støv
obedience school - hundeskole
occupational exposure limit - yrkeseksponeringsgrense
odor treshold - lukteterskel
offal - avfall, slo
offshore drilling - boring til havs
oil mist - oljetåke
on-board - i, inne i systemet, tilkoblet
one-piece system - system i en del
online, on-line - oppkoblet, tilkoblet, innkoblet, inne, oppe, på linje, over linje, online
opacity - opasitet, ugjennsomskinnelighet, -sgrad
operably - funksjonelt, kontrollerbart
operational - funksjonell
opioid - opioid
optical train - optikk
option card - tilleggskort
order - orden, ordre, bestilling, kvantum
outlet - avløp, utløp, utgang, uttak, sluk
outlet port - utløpsport, avløp
out-patient clinic - poliklinikk
outsource - bestille, sette bort, outsource
overbased - overbasisk
oxamide - oksalsyrediamid
oxide - oksyd, IKKE oksid
oxygen centered radicals - oksygensenterradikaler
package, packing - pakning, forpakning, innpakning, emballasje
paging - paginering, personsøking, sideutskifting
palletised bags - pallesekker
palliative - lindrende
pall ring - pallring, væskefordeler
palpebral giant papillary conjunctivitis - papillær konjunktivitt på øyelokket
panel - plate
pan granulator - tallerkengranulator
parenchyma - parenkym, -masse
parietal fixation - tarmfiksering
particulate - finfordelt, i partikkelform
particulation - knusing, finfordeling
partition - oppdeling, separasjon, utskilling, partisjon, utsnitt, snitt
pass (tr.) - føre
pathogenesis - hvordan en sykdom er oppstått
pathway - sti, gangvei, vei, linje, bane, reaksjonsgang, prosess, syklus
pawl - tapp
peering point - trafikkutvekslingspunkt
pellet - pellet, grus, bønne
pendant group - påhengt gruppe
peptic ulcer - peptisk ulcer, magesår, tarmsår, sår fremkalt av fordøyelsessekreter
peptide synthesizer - peptidfabrikator
per oral - peroral
perfusion - gjennomstrømming, (med.) perfusjon
peripheral neuropathy - perifer nevropati
peritoneal cavity - peritonealhulen
perpertual lisence - ikke tidsbegrenset lisens
petechial haemorrhage - punktblødninger
petition - begjæring(jur)
phase encoding - fasekodende
phase guarding relay - faseovervåkningsrelé
phase sensitive imaging pulse sequence methods - fasesensitive avbildningspulssekvensmetoder
phase shift colloids - faseskiftende kolloider
phenate - fenolat
Phillips-head screwdriver - stjernetrekker
phorbol - forbol
phosphorodithioic acid - ditiofosforsyre
phosphorothioate - tiofosfat
photosensitise - fremkalle lysallergi, lysfølsomhet
pickapack - ri på skulderen til noen, gå med noen på skulderen
piece part - halvfabrikat
pig - gris, plugg, rørskrape
pipe connector - union, rørunion
pipe cross - T-rør
pipe nipple - ansatsnippel
pipe union - union, rørunion
pinion gear - tannhjul
pivot-kick - svingspark, bit-chagi
planet mill - planetmølle
plaque - plaque, plakk, forkalkning, åreforkalkning
plate - legge på plate, legge ut på plate, legge ut, sette ut
platelet derived growth factor - blodplatevekstfaktor
pleural cavity - pleurahulen
plug flow - laminærstrøm
plug-in - plug-in, modul, innpluggingsmodul
plunger - stempel, sprøyte
pneumothorax - luft i lungesekken
p.o. - peroral
poison control center ~ giftinformasjonssentralen
policy - policy, linje, prinsipp, grunnregel, ledetråd, maksime, retningslinjer, rettesnor
polishing buffer - polerskive
port - havn, port, åpning, munning, babord
portion - del, andel, porsjon, detalj
post-chlorinated - overklorert
potential - mulig, tenkelig, potensiell
pouch - pung, reservoar
preprocessing - forbehandling, preparering, prepareringsprosess
presence - nærvær, IKKE tilstedeværelse
pressure appliance fuel - primusdrivstoff
pressure applicator - trykkapplikator
pressure swing absorption - selektiv absorpsjon ved trykkoscillasjon
prill - prille
prime - initiere, klargjøre, preparere, avsikre, lade opp
principal investigator - studieleder (testing)
printer driver - skriverdriver (men sløyf skriver hvis det er mulig uten at meningen endres)
prior art - kjent teknikk, publisert viten/kunnskap, publiserte ideer/dokumenter
process enclosure - prosessavlukke
pro drug - promedikament
pro se - for seg selv, som representerer seg selv, fører saken sin selv
processing - bearbeiding, behandling, prosessering
producer cell - produsentcelle
professional antigen presenting cells - "profesjonelle" antigenpresenterende celler
promotion - opprykk, forfremmelse, markedsføring, bonus
proprietary - patentbeskyttet, varemerkebeskyttet
provocative use test - provokasjonstest
proxy fight - fullmaktskamp, prokuradisputt
psia - psi absolute, 6895 Pa, 0.068 atm.
pull-start, pull-start assembly - snorstarter
pulsed - pulserende, oppdelt i pulser
pushcart - tralle
pyrethoroid - pyretroid
qualifier - kriterium, kjennetegn, markering
quick reference card - hjelpekort, brukerguide, funksjonskart
Quinizarin - Kinizarin
radiopharmaceutical - radiofarmasøytisk middel
raise - stimulere
range - utvalg, utstrekning, område, gyldighetsområde
rate constant - hastighetskonstant
ratiometric indicator - proporsjonsindikator
R&D - forskning og utvikling
reactive oxygen species - reaktive oksygenmetabolitter
rebate - fals
recharge - påfylle, fylle, lade opp
receiving flask - samlekolbe
recipient - mottaker, samlekar
recover - gjenopprette, gjenvinne, utvinne, tilbakeføre, ta vare på, få som utbytte
reduce moisture content - tørke
redundancy - overflødighet, overflod, reservekapasitet
refer to - omtale, henvise til
refine - raffinere, foredle, rense
refinery stream - raffinerifraksjon
reflux - refluks, koking
refractories - ildfaste stoffer, ovnsforing etc.
regulatory authority - tilsynsorgan, reguleringsorgan
reheat - varme opp igjen, ettervarme
relative light units (RLU) - relative lysenheter
release coating - glatt maling/overtrekk
relax - slappe av, gi et avslappende/muskelavslappende middel
remaining - resterende, som var/er igjen (helst ikke gjenværende)
removably - løst, avtakbart
renewal test - test med utskifting av testløsningen
reproductory toxin - forplantningsgift
resect - fjerne, skjære bort
resonant cavity - resonansrom
resonant modes - resonanstilstander
respiratory cycle - åndedrag
respiratory depression - åndedrettsdepresjon, åndenød
respiratory tract - luftveiene
restraint - holder, fastspenningsutstyr, fastspenningsbelte/reim e.l.
retain - beholde, holde tilbake
retardation - bremsing
retrofit - bygge om, modifisere et eksisterende anlegg
retrosternal - retrosternal, bak brystbeinet
reverberations - etterklang, romklang
reverse mutation assay - tilbakemutasjonstest
reverse-phase chromatography - fasereversert kromatografi, kromatografi med omvendte faser
rheology modifiers - stoffer som modifiserer flyteegenskapene
ricinoleic acid - ricinolsyre
ring gear - kronhjul
ringjet fan - bladløs vifte
rinse - (med.) skylle
rock candy - kandissukker
roller - valse, rulle, rull
rollout - sette i drift
router - veivelger, formidler
rubber black - karbonsvart
runner - kanal, innløp, lufthull
running tool - setteverktøy
saline - saltløsning
sampling time - samplingtid, prøvetakingstid
scabbing - sårskorper, utvikle sårskorpe
scaling - scaling, avleiring, utfelling
scanning confocal laser micrograph - konfokal laserskanningmikroskopi
scavenger - renovatør, (høy-)spesifikk kompleksdanner, utvasker, utluter
scleroderma - skleroderma
scope - gyldighetsområde
score - tære, tære på/opp
scraped surface heat exchanger - skrapevarmeveksler
screed - avrettingsmasse
screening - befolkningsundersøkelse, masseundersøkelse, avsøking, gjennomgang
seal - forsegling, tett tillukking, tetning, tetningsring, forsegle, tett tillukke
sealable - med mulighet for tett tillukking, som kan tillukkes tett
sealing closure - tett tillukking
seborrhea - seborré
section - seksjon, snitt, avsnitt, punkt
seed point - kimpunkt
segregate - utskille, separere, isolere, gruppere, segregere
self-assembly - ikke ferdigmontert
self-classification - egenklassifisering
self-contained breathing equipment - selvstendig pusteutstyr
self-protein - identitetsprotein
self-supporting - formstabil, selvbærende
seminoma - seminom
semi-soft diet - skånekost, halvbløt diett
senior engineer - overingeniør
senior management - ledelsen, toppledelsen
senior surgeon - overlege
sensitise - fremkalle allergi
septum - membran, skillevegg, septum
sequestering - sekvestrering, utrensning, innsanking
serve - tjene, forkynne
service a summons - stevne, innstevne
SETIQ - Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Quimica, meksikansk kjemikalietransportmyndighet
settle out - utfelles, felles ut, sedimentere
shader - teksturrutine, teksturalgoritme
shield - skjold, skjerming
shielded twisted pair cable - STP-ledning, skjermet snodd ledningspar
shift reactor - konverteringsreaktor
shoe tree - skotre, tre til å henge opp brukt skotøy i (vanlig i USA)
shot sleeve - form (ved presstøping)
side shields - sidevern (vernebriller)
signal to noise ratio - signal/støyforhold
signs and symptoms - kjennetegn og symptomer
silage - silering
single cell oil - olje fra encellede organismer
single proton emission computed tomography - SPE(enkeltprotonemisjons)-datatomografi
single shot sequence - (MRI) enkeltpulssekvens
sink index - synkeindeks
sipe - seiping, mikrorille
site - sted, lokalitet, forsøkssted, institusjon, (kjem.) posisjon
size - størrelse, diameter
skilled in the art - fagkyndig
skirt - ansats, hengestykke, sylinderformet stykke
sleeve - hylse, hylster
slider - skyvebryter
slurry - slam, pasta, grøt, velling, oppslemme
snap fit - smekk-kobling, smekkfeste
snap ring - låsering
soda ash flux - diatoméjord
solid state - fast fase, faststoff, krystallinsk
solubilizing - løselighetsbefordrende, løseliggjørende, som øker løseligheten
sonicate - ultralydbehandle, ultralydbestråle, sonisere
soupy street - sølete gate
spacer group, spacer arm - (kjem.) (ikkefunksjonelt) koblingsledd, forbindelsesledd
speed trap - fartskontroll
sphincter - sfinkter, lukkemuskel
spill - spill, søl, utslipp
spill the gruel - slippe katta ut av sekken
spin coating - rotasjonsovertrekking
spin label oximetry - spinnmerkeoksymetri
spline curve - glattet kurve
split ratio - delingsforhold, andel av cellekultur som tas ut til dyrking
spray pyrolysis - spraypyrolyse
springback - uønsket formendring etter forming av metall, plast m.m.
sputtering - sputtering, sputterpålegging, sprøyteavsetning, ionebombardering
staggered - sikksakk-, trappetrinns-, forskjøvet mønster
stakeholder - interessent, interessegruppe
stapling - (med.) stifting
star-nosed mole - stjernemuldvarp
state of the art - kjente løsninger, dagens løsninger, gjeldende kunnskap, gjeldende viten
static hazard - risiko, fare ved statisk elektrisitet
steady state - stabil
STEL - korttidseksponeringsgrense
sterically hindered - sterisk hindret/forhindret, med sterisk hindring
stereo shutter glasses - stereobriller med veksellukkere
stitching - sting, sutur
Stoddard solvent - Stoddard-solvent (rensebensin)
stoma appliance - stomiutstyr
stoma care - stomipleie
strain - (biol.) slekt
strip - rense, strippe
stripping column - rensekolonne, gassrensekolonne, gassrenser, desorpsjonskolonne
stripping gas - rensegass, desorpsjonsgass, strippegass
structure directing agent - strukturbestemmende middel
subarachnoid - under spindelvevshinnen
subcritical - underkritisk
subculture - ta ut (en porsjon av en (celle)kultur) til dyrking
submicron membrane filter - membranfilter med porer under 0,001 mm
substantially - stort sett, hovedsakelig, så godt som, i det vesentlige
substantially revised - vært gjenstand for detaljert granskning (patent)
substrate depletion - substratforbruk
succinanilic acid - N-fenyl-ravsyremonoamid
suction blower - sugevifte
sump - bunnkar
superior vena cava - øvre hulvene
supervisor - arbeidsleder, inspektør, kontrollør, tilsynsmann
support - (kjem.) underlagssubstans, underlagsmateriale
support material - underlagsmateriale, støttemateriale, matriks
support matrix - underlagsmatriks, (hvis brukt til syntese:) syntesematriks, synteseunderlag
supportive care - livsoppholdende pleie
suppositorium - stikkpiller
surface - overflate, flate, grenseflate, grenseskikt, grense
survey type instruments - feltinstrumenter
suspension - oppheng, suspensjon
suspension loop - opphengsøye
sustain system - udempet system
swallow - svelge, få i seg
sweep gas - bæregass
switched - oppringt
switch loading - vekselvis fylling (av forskjellige væsker/fluider)
switching - switsje-
syrup - sirup, saft
syrup of ipecac - ipekakuanhasirup
system tray - systemstatusfeltet, statusfeltet, oppgavelinjen
system tray clock - klokka i systemstatusfeltet, systemklokka
tamper evident feature - åpningsindikator, jomfruinnretning
tank gauging - tankmåling
target feature - målstruktur, målobjekt eller mer spesifisert uttrykk
targeting vector - spesifikk vektor, målspesifikk vektor
task switching - oppgaveveksling
temperatur pinch - temperatursenkning (kjøle-/varmepumpeteknikk)
terephthalate - teraftalat
terminal strip - terminalbånd (kretskort)
tetradentate - firtannet
thermal gloves - varmebeskyttende hansker
thermal shrink wrap - varmekrympefilm
the south forty, plow my south forty acres - storprosjekt som stadig blir utsatt
the whole ball of wax - alt sammen, hele sulamitten
thief hatch - tankluke for prøvetaking
thiomersal - tiomersal, natrium-2-etylmerkuriotiobenzoat
third generation cephalosporin - tredjegenerasjons cefalosporin
thread sealing cord - gjengehamp
thromboembolism - trombisk emboli, blodpropp
thrust washer - aksiallagerskive
thumb screw - fingerskrue, tommeskrue
tidal respiratory volume - respirasjonsvolum
tier one - høyeste nivå, global, mest global
tie wraps - buntebånd
tire iron - dekkspak
title - (jur.) eiendomsrett
TLC - TLC, tynnskiktkromatografi
tolerance - toleranse, avvik, bevegelsesfrihet
ton - tonn, 907,2 kg, 1016 kg, 1066,9 kg
top unit - overdel
tow hook accommodation arrangement/adapter - slepekrokfeste
trabeculae - trabekler
tracer - tracer, indikator, sporstoff, sporingsstoff
trachea - luftrøret
trachiobronchial tree - luftrøret og bronkiene
transducer - omformer, lydhode m.m.
trans-membrane protein - gjennomgående membranprotein
transmission - overføring, transmisjon, hjulverk, girkasse, utveksling, forplantning
transverde width - bredde
treatment rate - behandlingsgrad
treat rate - behandlingsgrad
trichlorobenzene - triklorbenzen
tricine - tricin, N-[2-hydroksy-1,1-bis(hydroksymetyl)etyl]-glycin
trityl - trifenylmetyl
troche - sugepastill, sugetablett
trolling gear, trolling valve - sluregir
tromethamin - trometamin
trouble the councils of - søke råd hos
trypsinate - trypsinisere
tosyl chloride - paratoluensulfonylklorid
tubing vial - rørglass
turnkey - bruksklar
TWA - tidsvektet gjennomsnitt
twin roll press - dobbeltvalsepresse
twisted-pair cable - TP-ledning, snodd ledningspar
twist-grip shifter - girspak med vrihåndtak
two phase liquid - tofasevæske
ulcerative colitis - ulcerøs kolitt
ulnar styloid - processus styliodeus ulna
unified memory - samordnet hukommelse
unscheduled DNA synthesis - uprogrammert DNA-syntese
ureate - urat
useful lifetime - anvendelsestid, utnyttbar levetid
vacuum truck - vakuumbil, pumpebil
valve - ventil, lukkemekanisme, hane
vapour compression system - dampfortetningssystem
vapour suppressing foam - damphemmende skum
vascular blood flow fraction - den vaskulære blodstrømfraksjonen
vascular tree - blodkarsystemet, blodomløpet
vasculitis - årebetennelse, vaskulitt
vehicle - fortynningsmiddel
vehicle body - karosseri
vent - avtrekk, avtrekksport, lufteåpning, uttak, uttaksport
venting safety device - sikkerhetsventil
ventricular fibrillation - ventrikkelflimmer, hjerteflimmer
vertical boarding - stående kledning
vial - glass
vinyl azlactone - 4,4-dimetyl-2-vinyl-2-oksazolin-5-on
viral coat - viruskappe
viscosifier, viscosity enhancer, viscosity enhancing agent - fortykmingsmiddel
void fill materials - fyllmateriale
volumetric shrinkage - volumkrymp
voxel - voxel
wafer - kjeks, smeltetablett
washer - pakning, lagerskive
wash in - innstrømming, innvasking
wash out - utstrømming, utvasking
washover pipe - utvaskerrør
water accommodated fraction (WAF) - fraksjon som tas opp i vann
water fog - vanntåke
water runoff - spillvann
web - vev, flettverk, duk, gitter, internett
wedge screen filter - filter med kileduk
weld line - sveiselinje, sammenflytningslinje, kaldskjøt, kaldsveis
well fishing - brønnfisking
well fishing overshot - fiskemuffe
whirlmixer - hurtigmikser
% w/v - mg/ml
xenograft - implantat
x-ray diffractogram - røntgendiffraksjonsbilde
x-ray jackets - røntgenlommer
x-ray powder diffractometer - pulverdiffraktometer

Svenska - norsk

anbud - bud
anbudslista - budliste
anstånd - henstand
axgång - aksskytning
bak - bakhon
bank - lem (på lasteplan, tilhenger)
befattning - stilling, stillingsbeskrivelse
befogning - bemyndigelse, autorisasjon
bestockning - (vekstfase på korn) busking
bevakning - minstepris
bildskärm - skjerm
bilningshammare - meiselhammer
boknagelskivling - (bot.) porselenshatt
byggnation - konfigurasjon
dragspel - trekkspill, belggummi
elrum - elektrisk kontrollrom
fastsätting - montering
fika - gå på kafé
fixera - herde under press (liming)
flagga - kabelsko, flaggsko
flak - tilhenger
fälla - felle, vippe, slå
gippa - jibbe
hängdon - opphengingsinnretning
inrop - tilslag
inventering - vareopptelling
kolv - stempel, patron (for lim, kitt etc.)
kolvspets - patronspiss
lots - los, veileder
lyftpelar - løftestang
lösa - innløse (lån)
manöverpanel - kontrollpanel
markinträng - graving
nuvärdering - nåtidsvurdering, -prissetting
omsette - konvertere (lån)
pip - tut, munning
postanstalt - postkontor
redovisning - regnskap
reglera - gjøre opp
rop - auksjonsobjekt
räls - skinne
rörelsefog - ekspansjonsfuge
självbrytande - utstyrt med sikring/overbelastningsvern o.l.
skarv - skjøt
sladdlös - uten kabel
sly - kratt
snedkabelbro - skråkabelbro
staffling - budhøyning
stenlegning - hellegang
stomme - reisverk, skjelett, ramme, rammeverk
strippa - strippe, avmantle (kabel)
stråskjutning - stråstrekning
stråsäd - korn
ställ - seksjon
stävja bus - hindre misbruk, overtramp
sökväg - plassering, adresse
ta tillvara på - ta til seg, merke seg
till båda - både til
tillfällig - tilfeldig, midlertidig
tillhändahålla - levere, gjøre tilgjengelig
trekkbestandig - strekkfast
upplupna renter - påløpte renter
veckat - foldet, vridd
vinklingsbar - vridbar
vridningsmoment - dreiemoment
växel - gjeldsbrev, veksel, sporskift, dyresti
återkopling - tilbakemelding
återrop - trekke auksjonsobjekt, trukne objekter
öppningsbart - kan åpnes

Dansk - norsk

befæstelse - belegning
brugsvand - forbruksvann
brønd - brønn, kum
bygningsbasis - fundament
landinspektør - oppmålingsvesen, landmåler
teknikgang - føringsvei
udførende - håndverkere og ingeniører

Deutsch - norsk

Ausliterungsmethode - volummåling (av tanker) ved uttapping
Bild-tasten - PageUp-PageDown-tastene
Bohrträgerverbauwand - støttemur for borede bjelker
Drehregler - kontrollknapp, knapp
Eingangsempfindlichkeit - impedans
Fehlbitte - forgjeves anmodning
Frequenzgang - frekvensgang
Gagelstrauch - pors
Grübchenepithelium - foveolarepitel
Kohlegrus - steinkullgrus
Madenschraube - hodeløs skrue, settskrue, snittskrue, justeringsskrue, stoppeskrue
Plastiker - skulptør (som arbeider med formbare materialer - ikke billedhugger)
Rändelschraube - fingerskrue, tommeskrue
Schaltflache - knapp (til å klikke på med musepeker)
Schaltventil - reguleringsventil, regulatorventil, styreventil
Spachtel - spatel, murskje
speichelect - spyttsikker, motstandsdyktig mot spytt
Vorrichtung - innretning, maskin, anlegg
v.u.g. - opplest og vedtatt (vorgelesen und genehmigt)
weitlumig - med bredt lumen, med bredt hulrom
Wesensveranderung - personlighetsforandringer
Wichtung - veiing(matem)
Wickelkopf - spolehode
Zündpille - tennsats, tennladning

Francais - norsk

C.U. - nyttelast (charge utile)
lopin - lite stykke, jordlapp, støpeemne, pregeemne

Spansk - svensk
hacerse sueco - spela dum

Nyttige telefoner:

Språkrådet: 24140356

Oslo Patentkontor 22443867
Patentstyret 22387300
Ullevål Sykehus: 22118080
Rikshospitalet 22867010
Radiumhospitalet 22934000
Diakonhjemmet 22451500
Legemiddelkontrollen 22897700

Universitetet i Oslo 22855050
Fysisk institutt: 22856428
Teoretisk fysikk 22854319
Sigve Tjøtta 22855634, ultralyd
Kjemisk institutt: 22855446
Ove Kjølberg 22855531, organisk
Truls Grønneberg
Jan Skramstad 22855513, nomenklatur
Biokjemisk institutt: 22856633
Farmasøytisk institutt: 22856585
Biologisk institutt: 22854671
Klaus Høiland 22854473, botanikk
Botanisk Museum, Tøyen: 22851718
Per Sunding: 22851633

Universitetet i Bergen 55588010
Medisinsk bibliotek: 55973300

Universitetet i Trondheim 73594000

Universitetet i Tromsø 77644000

Nycomed 23185050 faks 23186015

Norsk Hydro 22432100
Rita Lillegraven, patentadvokat 22432483

MR-utstyr:
GE AB 23373700 Lysaker 67519000
GE Marquett Medical System 22722230
Mediråd 22020800

Glass: 22855623 (Kari Krogstad)

Kjemi:
Heidenreich 23176000
Heigar 22255054
KEBO LAB 22900000
Kjemiteknikk 22654100
Nerlien 22685070
anne_johnsen@merck.com

Olympus 22716010
Zeiss 67921212